สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  4721031101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1474 2.00
  4721040101วิศวกรรมโยธา 1444 2.00
  4721120101เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1805 2.00
  4721120102เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1815 2.00
  4721120301การจัดการงานก่อสร้าง 1524 2.00
  4721120401ออกแบบอุตสาหกรรม 1815 2.00
  4921191101วิศวกรรมโยธา 04 2.00
  4921192101เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1804 2.00
  4921192201สถาปัตยกรรมภายใน 1824 2.00
  4921193101ออกแบบอุตสาหกรรม 04 2.00
  4921194101การจัดการงานก่อสร้าง 04 2.00
  4921195101เทคโนโลยีโลจีสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 1404 2.00
  4921196101เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 04 2.00
  5121078101วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1454 2.00
  5421075101การจัดการโลจิสติกส์ 1334 2.00
  5621071101วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 1494 2.00
  5621072101สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี) 1774 2.00
  5621072201สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) 1765 2.00
  5621073101สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม) 1394 2.00
  5621078301วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง) 1374 2.00
  5721078401เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 139 2.00
  5921075101บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 1334 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง   
  4722040101วิศวกรรมโยธา 1233 2.00
  4722091101เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1803 2.00
  4722115101เทคโนโลยีโยธา 862 2.00
  4722120101เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1803 2.00
  4722120501ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 772 2.00
  4922191101วิศวกรรมโยธา 03 2.00
  4922191201เทคโนโลยีโยธา 02 2.00
  4922192101เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 03 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ   
  4723040101วิศวกรรมโยธา 1233 2.00
  4723115101เทคโนโลยีโยธา 852 2.00
  4723120101เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1803 2.00
  4923191101วิศวกรรมโยธา 03 2.00
  4923191201เทคโนโลยีโยธา 852 2.00
  4923192101เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 03 2.00
  5023077101เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 772 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน   
  5326071101วิศวกรรมโยธา 1443 2.00
  5326071201เทคโนโลยีโยธา 862 2.00
  5326072101เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1843 2.00
  5326072201เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1803 2.00
  5426073101ออกแบบอุตสาหกรรม 1813 2.00
  5626071101วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 1493 2.00
  5626072101สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทียบโอนปกติ) 1773 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ   
  5327071101วิศวกรรมโยธา 1443 2.00
  5327071201เทคโนโลยีโยธา 1042 2.00
  5327072101เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 184 2.00
  5327072201เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1843 2.00
  5327077101ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 772 2.00
  5427075101บริหารธุรกิจบัณฑิต 133 2.00
  5627071101วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1493 2.00
  5627072101สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1773 2.00
  5627073101สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1393 2.00
  5627078301วิศวกรรมก่อสร้าง 1374 2.00
  5927075101บริหารธุรกิจบัณฑิต 1333 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  5581078201การบริหารงานก่อสร้าง 381 3.00
  5781071101วิศวกรรมโยธา 38 3.00
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      02-2527029 ต่อ 16 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.224.75.202:23/8/2560 12:55:35