ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา            ส่งข้อเสนอแนะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
NEWS

EDUCATIONAL SERVICE SYSTEM
THROUGH INTERNET . . .
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      02-2527029 ต่อ 16 ในเวลาราชการ

    
    - We advise you to use the browser is Internet Explorer Version 5.0 up for the proper result.
      and the broad of Screen Area is 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.224.75.202:23/8/2560 13:02:51