ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 12 ม.ค. 2560 1:00 น.30 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 112 ม.ค. 2560 1:00 น.30 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 212 ม.ค. 2560 1:00 น.30 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 312 ม.ค. 2560 1:00 น.30 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 412 ม.ค. 2560 1:00 น.30 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)12 ม.ค. 2560 1:00 น.30 ม.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน (เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท)
 • 23 ม.ค. 2560 1:00 น.30 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 ม.ค. 2560 1:00 น.30 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง)23 ม.ค. 2560 1:00 น.30 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )30 ม.ค. 2560 7:00 น.11 เม.ย. 2560 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 23 ม.ค. 2560 1:00 น.30 ม.ค. 2560 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 30 ม.ค. 2560 1:00 น.10 ก.พ. 2560 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า6 ก.พ. 2560 9:00 น.10 ก.พ. 2560 16:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า10 ก.พ. 2560 8:00 น.10 ก.พ. 2560 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 24 เม.ย. 2560 9:00 น.5 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องลาพัก และรักษาสถานภาพนักศึกษา16 ม.ค. 2560 9:00 น.19 ก.พ. 2560 16:00 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript6 ก.พ. 2560 9:00 น.14 ก.พ. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค13 มี.ค. 2559 9:00 น.19 มี.ค. 2560 16:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น10 เม.ย. 2560 9:00 น.7 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค8 พ.ค. 2560 9:00 น.19 พ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา (เกรด) และติดประกาศผลการศึกษา19 พ.ค. 2560 9:00 น.19 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันปิดภาคเรียน22 พ.ค. 2560 9:00 น.22 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลเปลี่ยนระดับคะแนน มส. (แก้เกรด I) รายวิชาที่ไม่เป็นโครงการ19 พ.ค. 2560 9:00 น.19 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับ " W "11 เม.ย. 2560 8:30 น.11 เม.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลระดับคะแนน มส. (I) รายวิชาโครงการ (โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อำนวยการ)19 พ.ค. 2560 9:00 น.19 พ.ค. 2560 16:00 น.
    -  ประกาศผลค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษา24 พ.ค. 2560 9:00 น.24 พ.ค. 2560 16:00 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        02-2527029 ต่อ 16 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      54.162.168.187:24/5/2560 18:39:38