ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย
 • 26 พ.ค. 2560 8:00 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 126 พ.ค. 2560 8:00 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 226 พ.ค. 2560 8:00 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 326 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 426 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)26 พ.ค. 2560 8:30 น.28 พ.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน (เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท)
 • 29 พ.ค. 2560 8:30 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 พ.ค. 2560 8:30 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง)29 พ.ค. 2560 7:00 น.2 มิ.ย. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )5 มิ.ย. 2560 8:00 น.7 ก.ค. 2560 16:00 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 29 พ.ค. 2560 8:30 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 5 มิ.ย. 2560 0:00 น.7 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า8 มิ.ย. 2560 8:00 น.21 มิ.ย. 2560 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 10 ก.ค. 2560 0:00 น.21 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และขอ Transcript7 มิ.ย. 2560 8:30 น.12 มิ.ย. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงการสอบกลางภาค20 มิ.ย. 2560 8:00 น.24 มิ.ย. 2560 16:00 น.
    -  การถอนวิชาโดยได้รับ "F" ในวิชานั้น10 ก.ค. 2560 8:00 น.24 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  ช่วงสอบปลายภาค24 ก.ค. 2560 8:00 น.30 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  ระยะเวลาขอเพิ่มรายวิชาและขอถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืนได้ครึ่งหนึ่ง5 มิ.ย. 2560 8:00 น.9 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันปิดภาคเรียน31 ก.ค. 2560 8:00 น.31 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา โดยได้รับ " W "7 ก.ค. 2560 8:00 น.7 ก.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลระดับการศึกษา (เกรด)4 ส.ค. 2560 8:00 น.4 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ประกาศผลค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษา4 ส.ค. 2560 8:00 น.4 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (ภาคฤดูร้อน)29 พ.ค. 2560 8:00 น.29 พ.ค. 2560 16:00 น.
     
   
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
      นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
        02-2527029 ต่อ 16 ในเวลาราชการ

      
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
      54.162.139.217:25/7/2560 15:40:37